Keitä olemme

Tämä on Pub Jaska:n (y-tunnus 1863525-8) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.07.2020.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Pub Jaska
info@pubjaska.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Timo Huhta, info@pubjaska.fi, +3582 4372430

REKISTERIN NIMI

Pub Jaskan asiakasrekisteri

REKISTERÖIDYT

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

 • Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
 • · Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
 • · Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 • · Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERÖIDYT

· Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät

Asiakkaat (yhteyshenkilöt)

KÄSITTELYN TARKOITUS

· Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito

· Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt

KÄSITTELYPERUSTE

· Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, tietoja tarvitaan sopimusten mukaisten töiden tekemiseen ja laskuttamiseen
· Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • TIEDOT                                           KÄYTTÖTARKOITUS
 • Nimi                                         – Yksilöinti / yhteydenpito / laskutus
 • Puhelinnumero                       – Yhteydenpito
 • Sähköpostiosoite                    – Yhteydenpito / laskutus
 • Osoite                                      – Käynnit asiakkaan luona, laskutus
 • SOTU                                       – Luottotietojen tarkistaminen, yhteistyö viranomaistahojen kanssa

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, nimi, osoite, sosiaaliturvatunnus

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Rekisteriin kerätään tietoja:
 • · Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,
 • puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta,
 • sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

REKISTERIN SUOJAUS

· Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

· Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

· Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 • Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä
 • ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Spark Visions huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta
 • kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

· REKISTERINPITÄJÄN OIKEUTETTU ETU, TIETOJA TARVITAAN SOPIMUSTEN MUKAISTEN TÖIDEN TEKEMISEEN JA LASKUTTAMISEEN

· Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

· Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 • · Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa
 • käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

· Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

· Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

· Asiakkaat (yhteyshenkilöt)

 • Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
 • tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
 • tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).